7.Profeţia biblică are ultimul cuvânt

În faţa ochilor noştri se împlinesc în prezent cuvintele profetice ale Sfintei Scripturi care sunt destinate timpului acestuia. Din acestea face parte în primul rând reîntoarcerea poporului Israel în ţara făgăduită. Împrăştierea lui printre alte popoare a fost deja prezisă în Deut. 4, şi în zilele din urmă va fi adunat din nou (Isa. 14:1; Ier. 30:3; Ier. 31:7-12; Ez. 36-38). Aceasta a fost scoasă în evidenţă de Isus Hristos în pilda smochinului simbolul pentru Israel (Osea 9:10) ca un semn deosebit în scurgerea timpului (Mat. 24:32-41).

Dumnezeu a creat pământul în şase zile şi s-a odihnit în a şaptea zi. Când este vorba despre o epocă profetică, atunci o zi la Dumnezeu este ca o mie de ani la noi. Aşa este scris: „ Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. (2 Pet. 3:8; Ps. 90:4). ” În Fap. 2:17 apostolul Petru vorbeşte despre proorocia proorocului Ioel, despre zilele de pe urmă în care este turnat Duhul Sfânt, aceste zile reprezentând perioada de două mii de ani de har. „ La sfârşitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul ” (Evrei 1:2). Pe cât de sigur am încheiat acum 6000 de ani de la începutul omenirii, pe atât de sigur „ Ziua Domnului ” , a şaptea zi a lui Dumnezeu, al şaptelea mileniu poate începe în orice moment. Dumnezeu nu se orientează după calendarul nostru şi noi ne putem aştepta ca „ ziua de pe urmă ” să înceapă în orice clipă. Conform Apoc. 20, în împărăţia de o mie de ani a lui Hristos, El va fi cu ai Săi pe pământ. Următorul text depune mărturie pentru acest lucru: „ Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani (vers. 6). După procesul de curăţire, prin care lucrările omeneşti vor fi arse cu foc (2 Petru 3:1 şi alte texte), urmează înnoirea, şi pământul va fi transformat într-o stare paradisiacă, unde domneşte o pace adevărată şi unde lupul şi mielul pasc împreună (Isa. 11:6-9). ” Cu privire la biblica Viziune a mileniului al şaptelea, găsim în Cuvântul lui Dumnezeu descrieri lămuritoare.

În ceea ce priveşte scurgerea timpului, ne este prezentată convingător în faţa ochilor socoteala divină a timpului cu zilele profetice referitoare la poporul Israel. Prin proorocul Osea aflăm în următorul text ceva mai exact: „ Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăşi viaţa în două zile (aceasta s-a întâmplat deja); a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui (aceasta urmează să se întâmple) (cap. 6:1-2).

Cele două zile profetice amintite se referă clar la cei două mii de ani care au trecut, în care poporul Israel a fost împrăştiat, începând cu anul 70 d. Hr., în toată lumea. Din 1948 există iarăşi statul Israel, în care s-au întors evreii din peste 143 de ţări. Aceasta este o împlinire dovedită a făgăduinţelor divine. Ziua a treia se referă la mileniul care va sosi în curând, când Israelul va recunoaşte pe Hristos ca Mesia al lor şi vor primi o viaţă plină de Duh. Apostolul Pavel a scris referitor la Israel următoarele: „ Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi? o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea până va intra numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris ” (Rom. 11:15+25-26; Isaia 59:20).

Când se va încheia Ziua mântuirii (Isa. 49:8; 2 Cor. 6:2), lumea va fi lovită înainte de ziua Domnului, deci înainte de mileniul al şaptelea, de judecăţi de mânie şi plăgi îngrozitoare. În Mat. 24 şi în alte texte, însuşi Domnul Isus ne-a îndrumat spre diferite evenimente însoţitoare. EL a vorbit despre războaie şi veşti de războaie, cutremure de pământ, foamete şi catastrofe de toate felurile şi a mai adăugat: „ Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor . ” Cutremurele de pământ şi catastrofele naturale de tot felul vor creşte, până la cutremurul prevăzut din California pe coasta de vest a S.U.A. ( falia Sf. Andrei) care le va întrece pe toate şi cu care se ocupă oamenii de ştiinţă tot timpul. Durerile vin de obicei înainte de naştere. Conform Rom. 8:19-22 întreaga fire suspină şi suferă durerile naşterii din nou. Isus a vestit necazul cel mare astfel: „ Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi (Mat. 24:21).

În Luca 21, la fel şi în alte texte biblice, ne este spus ce se va întâmpla în necazul cel mare: „ Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate (vers. 25-26).

Noi nu putem să descriem detaliat catastrofele neînchipuite şi judecăţile apocaliptice de mânie prezise în Sfânta Scriptură, care vor veni asupra omenirii nelegiuite după răpirea Bisericii-Mireasă a lui Isus Hristos. Domnul Dumnezeu le-a poruncit oamenilor să-şi supună pământul pe care li l-a dat, şi să trăiască în părtăşie cu El. Despărţit de El, omul distruge pământul şi pe sine însuşi. Specialiştii vorbesc îngrijoraţi despre poluarea aerului, apei şi pământului, despre pericolul apariţiei unei găuri în stratul de ozon, despre efectul de seră prin care va izbucni o catastrofă climatică până la distrugerea stratului de ozon din care cauză lumina soarelui va fi de şapte ori mai mare decât de obicei, conform proorociilor Sfintei Scripturi. Aşa este scris: „ Şi lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai mare (ca lumina a şapte zile), când va lega Domnul vânătăile poporului Său, şi va tămădui rana loviturilor lui (Isa. 30:26).

Văzătorului Ioan i s-a arătat aceasta pe insula Patmos în următorul tablou: „ Al patrulea înger a vărsat potirul lui peste soare . Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare, şi au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii, şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă (Apoc. 16:8-9). ” În timpul acela ziua harului şi a mântuirii va fi trecută, astfel încât oamenii nu se vor mai putea întoarce la Dumnezeu. Va fi pentru mulţi o trezire îngrozitoare, un prea târziu pentru totdeauna.

După ce va pârjoli suprafaţa pământului, soarele se va transforma în întuneric, căci aşa este scris: „ soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. ” (Ioel 2:30, Fap. 2:20). „ Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, şi stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: ,Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mâna Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?‘ (Apoc. 6:12-17).

Aşa cum Dumnezeu în dragostea şi mila Lui, i-a dat omenirii posibilitatea de salvare prin intrarea în corabie în timpul lui Noe, înainte de catastrofa inevitabilă a potopului, tot aşa Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum putem scăpa de pieirea neaşteptată, găsind salvare în Isus Hristos (1. Pet. 3). Aceia care cred mesajul Evangheliei Lui şi se lasă pregătiţi, vor primi putere să scape de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla, şi vor fi luaţi în măreţie la El (Luca 21:34-36). Din această legătură face parte şi expresia lui Isus Hristos: „ Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie (Luca 21:28).

O atmosferă de sfârşitul lumii nu este la locul ei şi nu aduce rezolvarea. Nu panica, ci reculegerea şi întoarcerea sunt necesare. Porunca acestui ceas sună astfel: „ Scapă-ţi viaţa!, ” căci „ Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? ” Timpul harului se apropie de sfârşit. Numărătoarea inversă a început deja. Ultima chemare a lui Dumnezeu răsună ca o trâmbiţă. Cine vrea să vină la Dumnezeu, trebuie să o facă acum.

Următorul text biblic ne avertizează în această legătură: „ Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea ” (2 Pet. 3:10-13).

Ar mai putea fi citate multe texte biblice pentru această temă atât de vastă. Ceea ce este scris de mai mult timp, va fi în curând istorie. Totuşi trebuie să procedăm chibzuit şi să ne planificăm normal viaţa noastră, căci timpul şi ceasul nu-l ştie nimeni ; trebuie să avem doar grijă să umblăm cu Dumnezeu şi să fim pregătiţi tot timpul să ne întâlnim cu Domnul. Acest timp de pe urmă în care trăim acum a fost comparat de Domnul Isus Hristos cu zilele lui Noe şi timpul Sodomei şi Gomorei (Luca 17:26-30). Nimeni nu va tăgădui că acum este mult mai rău în toată lumea. Lumea decăzută de la Dumnezeu este acum, ca şi atunci, gata pentru judecată. Dumnezeu oferă ambele: har, pentru cei ce caută adăpost în El şi acceptă mântuirea sufletelor lor, dar şi judecată pentru cei ce-L resping pe Isus Hristos. Care va fi alegerea dumneavoastră?

 

capitolul anteriorcapitolul urmator